Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk

Každý môže rozvíjať svoje zručnosti

20210104132908_plagatnawebstranku_upr.jpg

Informujeme verejnosť a našich klientov, že spoločnosť IKF Service, s.r.o. realizuje projekt "Každý môže rozvíjať svoje zručnosti".

Priebežne budeme aktualizovať výsledky projektu.

Konkrétny cieľ: 

312030011 - 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
312030021 - 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF a EFRR.

www.esf.gov.sk

www.minedu.gov.sk