Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk

                                                      a.   Komplexná poradenská činnosť / Projekty na kľúč

                                                                      i. Projekčná činnosť

                                                                      ii. Investičný proces 

                                                                      iii. Implementácie Ľudské zdroje 

                                                       b.    Stavebná realizácia

Vysokokvalitná stavebná realizácia v zmysle náročných technických regúl EÚ, spoločnosť spolupracuje s overenými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami, aj s overenými dodávateľmi a subdodávateľmi, ktorý sú zárukou profesionálne odvedenej práce.

                                                      c.  Ostatné služby

                                                                      i. Územný plán

Celkové spracovanie a projektovanie územného plánu: určenie urbanistickej koncepcie obce, vyriešenie funkčnosti a využitia plôch, ich usporiadanie a základná regulácia územia obce s cieľom zabezpečiť súlad jednotlivých činností na území obce pri súčasnom maximálne možnom obmedzení ich negatívneho vplyvu.

                                                                      ii. Poradenská činnosť

                                                                      iii. PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Poradenstvo a vypracovanie strategických dokumentov

• manažment tvorby PHSR v rámci regúl MVRR SR

• spracovanie ekonomických a sociálnych východísk obce

• SWOT analýza

• zefektívniť miestny rozvoj

• vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúry, vznik nových partnerstiev

• zlepšenie stavu životného prostredia

• zhodnotenie celkového rozvojového potenciálu obce

• vytvorenie podmienok pre domácich a zahraničných investorov

• príprava na čerpanie zo zdrojov EÚ

                                                                      iv. Inžiniering

                                                                      v. Kompletné spracovanie žiadosti

Vypracovanie príloh, ako sú napríklad:

• Formulár žiadosti o NFP,

• Opis projektu,

• Finančná analýza,

• Štúdia udržateľnosti,

• Cost benefit,

• Cash flow,...

Kompletizácia samotnej žiadosti potrebnej k hodnotiacemu procesu.

V prípade požiadavky žiadateľa, v zastúpení, predloženie a registrácia žiadosti.

                                                                      vi. Výberové konanie 

Odborná pomoc klientovi pri výbere dodávateľa splniaceho jeho požiadavky a v zmysle platnej legislatívy SR a pravidiel pre obstarávanie stanovených príslušným kontraktačným orgánom.

                                                                         vii. Implementácie

Implementácia projektu:

• profesionálny manažment priebehu realizovania projektu,

• spracovanie zmluvy,

• spracovanie pravidelných monitorovacích správ,

• spracovanie žiadosti o platbu,

• spracovanie žiadosti o schválenie zmien v projekte,

• vypracovanie záverečných správ,

• spolupráca pri kontrolnom audite projektu