Otázky? Zavolajte nám: +421 904 902 901
ikf@ikf.sk
 

Projekčná činnosť

 

Komplexné poradenstvo:

 • správnosť zámeru,
 • riziká
 • riešenia

Spracovanie cenových ponúk:

 • podľa platných noriem (cenník Unika....)

Príprava podkladov:

 • geodetická zamerania,
 • výškopis,
 • digitálne zameranie,
 • architektonické štúdie..

Posudky:

 • statické posudky,
 • tepelno-energetické posudky,
 • enegetické posudky...

Projektovanie:

 • projektové dokumnetácie pre územné konanie,
 • projektové dokumnetácie pre stavebné konanie,
 • projektové dokumnetácie pre realizáciu stavby...

Výkazy výmer a rozpočty:

 • jednotlivé profesie,
 • generálne...

Inžiniering:

 • zabezpečíme inžiniersku činnosť pri územnom konani stavby,
 • inžiniersku činnosť pri stavebnom konani stavby,
 • inžiniersku činnosť pri kolaudácii stavbyPROJEKCNA_CINNOST_SCHEMA.jpg
.

Investičný proces

Investora, dotovaného zo zdrojov EÚ-„Projekt na kľúč“.

Predpríprava, poradenstvo:

komplexné poradenstvo týkajúce sa fondov EÚ-neustále monitorovanie aktualizácii, zmien, výziev, pravidiel a informácií potrebných pre oprávnených žiadateľov grantov z EÚ. Správne určenie konkrétneho zámeru a zadania korešpondujúceho z kritériami výzvy, presná a jasná informovanosť investora o jednotlivých fázach napĺňania zámeru.

Projekcia:

koordinácia a tvorba projektovej dokumentácie, vo všetkých stupňoch, korešpondujúcej výzvu, víziu (investora), technickú stránku (projektanta) a spĺňajúcej náročné požiadavky hodnotiaceho procesu, obsahujúcej všetky náležitosti-výkresovú dokumentáciu, technickú dokumentáciu (súhrnná technická správa, technické správy profesií, sprievodnú správu), autorizovaný výpočet energetických úspor, výkaz výmer a realizačný rozpočet.

Inžiniering:

inžinierska činnosť spojená z prípravou a realizáciou stavby, pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudácii.

Kompletné spracovanie žiadostí:

vypracovanie žiadosti, o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, spracovanie potrebných príloh, ako sú opis projektu, finančná analýza, cost benefit, cash flow, štúdia uskutočniteľnosti a podobne.

Verejné obstarávanie:

odborná pomoc klientovi pri výbere dodávateľa spĺňajúceho jeho požiadavky a pri dodržaní litery zákona.

Implementácia:

manažment priebehu realizovania projektu. Spracovanie pravidelných monitorovacích správ, žiadosti o platbu, žiadosti o zmenu, spolupráca pri kontrolnom audite projektu a iné.

Stavebná realizácia:

vysokokvalitná stavebná realizácia v zmysle náročných technických regúl EÚ, spolupracujeme s overenými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami, s renovovanými dodávateľmi a subdodávateľmi.Vysoko profesionálny komplexný servis, od prípravy až po zrealizovanie zámeru

INVESTICNY_PROCES_SCHEMA.jpg

Ľudské zdroje

Projekty vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie

Komplexné poradenstvo:

Poradenstvo týkajúce sa fondov EÚ - stále monitorovanie a aktualizácie výziev a informácii potrebných pre oprávnených žiadateľov grantov z EU.

Príprava podkladov:

Určenie a určenie potrebných podkladov k jednotlivým projektom podľa potrieb žiadateľa.

Správne určenie a spracovanie konkrétneho zámeru a zadania korešpondujúceho s kritériami výzvy.

Vypracovanie žiadostí a rozpočtov:

Vypracovanie žiadosti, o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, spracovanie potrebných príloh, ako sú opis projektu, finančná analýza, cost benefit, cash flow, štúdia uskutočniteľnosti a podobne.

Právne poradenstvo a zmluvné vzťahy:

Odborná pomoc pri uzatváraní zmluvných vzťahov.

Verejné obstarávania a výberové konania:

Odborná pomoc klientovi pri výbere dodávateľa spĺňajúceho jeho požiadavky a pri dodržaní litery zákona.

Implementácia a manažment projektov:

Manažment priebehu realizovania projektu. Spracovanie pravidelných monitorovacích správ, žiadosti o platbu, žiadosti o zmenu, spolupráca pri kontrolnom audite projektu a iné.

Dodávky materiálno-technického zabezpečenia:

Zabezpečenie dodania materiálno-technického v súlade s podmienkami projektu.

Projekčná stavebná činnosť:

Koordinácia a tvorba projektovej dokumentácie, vo všetkých stupňoch, korešpondujúcej výzvu, víziu (investora), technickú stránku (projektanta) a spĺňajúcej náročné požiadavky hodnotiaceho procesu, obsahujúcej všetky náležitosti-výkresovú dokumentáciu, technickú dokumentáciu (súhrnná technická správa, technické správy profesií, sprievodnú správu), autorizovaný výpočet energetických úspor, výkaz výmer a realizačný rozpočet.

Vyúčtovanie projektov a vedenie agendy:

Zabezpečenie vedenia agendy projektu, zúčtovanie oprávnených nákladov, žiadosti o refundáciu.

Monitorovacie a hodnotiace správy:

Spracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ podľa podmienok projektu.

Ukončenie projektu:

Spracovanie záverečných správ, finančnej uzávierky, dopadov, naplnenia cieľov projektu.

LUDSKE_ZDROJE_SCHEMA.jpg

 

Stavebná realizácia

Vysokokvalitná stavebná realizácia v zmysle náročných technických regúl EÚ, spoločnosť spolupracuje s overenými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami, aj s overenými dodávateľmi a subdodávateľmi, ktorý sú zárukou profesionálne odvedenej práce.

Spoločnosť IKF Service, s.r.o. realizovala viacero stavebných zákazok aj v zahraničí.

NÓRSKO

 • búracie práce
 • pomocné práce pri elektroinštaláciách
 • odborné elektroinštalačné práce

ČESKÁ REPUBLIKA, CHVALKOVICE - I. etapa

 • kanalizácia v obci
 • cesty a chodníky

ČESKÁ REPUBLIKA, CHVALKOVICE - II. etapa

 • kanalizácia v obci
 • cesty a chodníky

MACHOV

 • kanalizácia v obci
 • cesty a chodníky

POĽSKO, ZYWIEC, SZCYRK

 • výstupná vrcholová stanica lanovky - výroba, vývoz, montáž a uvedenie do skúšobnej prevádzky

SÚČASTNOSŤ:

Výstavba závodu LAND ROVER - NITRA:

 • pomocné stavebné práce, výrobné haly a infraštruktúra, exteriérové osvetlenie

Výstavba rezortu rodinných domov v Stupave:

 • stavebné práce

Nákupné centrum Podunajské Biskupice, Bratislava:

 • pomocné stavebné práce pre elektroinštalácie

Rekonštrukcia Obecného úradu Orechová Potôň:

 • stavebné práce

Rekonštrukcia Obecného úradu Svätý Peter:

 • stavebné práce

Rekreačné zariadenie Chopok - Tále:

 • stavebné práce pre elektroinštalácie

 

.
 

Územný plán

Celkové spracovanie a projektovanie územného plánu: určenie urbanistickej koncepcie obce, vyriešenie funkčnosti a využitia plôch, ich usporiadanie a základná regulácia územia obce s cieľom zabezpečiť súlad jednotlivých činností na území obce pri súčasnom maximálne možnom obmedzení ich negatívneho vplyvu.

.

Poradenská činnosť

Pre fondy EÚ:

neustále monitorovanie aktualizácii, zmien, výziev, pravidiel a informácií potrebných pre oprávnených žiadateľov grantov z EÚ.

Pre zámer investora:

monitorovanie možností realizácie a prefinancovania investičného zámeru. Profesionálna predpríprava investora-oprávnenosť, podklady, dokumenty...

Pre projekčné činnosti:

podkladov (zamerania, štúdií), vypracovania projektových dokumentácií (pre územné rozhodnutie, stavebné konanie, realizáciu stavby, vyhodnotenie stavby), výkazov výmer, rozpočtov, inžinieringu...

Pre spracovaní žiadostí a
súvisiacich dokumentov
pre čerpanie možných
dotácií zo zdrojov EÚ:

analýzy, štúdie...

Pre verejná obstarávania:

odborná pomoc klientovi pri výbere dodávateľa splniaceho jeho požiadavky a pri dodržaní litery zákona

Pre implementáciu projektu:

monitorovacích správ, účtovníctva, žiadosti o platbu, kontrolného auditu...

Pre realizácie projektu:

odborná pomoc-konzulting, stavebný dozor...

.

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Poradenstvo a vypracovanie strategických dokumentov:

• manažment tvorby PHSR v rámci regúl MVRR SR

• spracovanie ekonomických a sociálnych východísk obce

• SWOT analýza

• zefektívniť miestny rozvoj

• vytvorenie podmienok pre rozvoj kultúry, vznik nových partnerstiev

• zlepšenie stavu životného prostredia

• zhodnotenie celkového rozvojového potenciálu obce

• vytvorenie podmienok pre domácich a zahraničných investorov

• príprava na čerpanie zo zdrojov EÚ

.

Inžiniering

Inžinierska činnosť pri územnom konaní stavby

Vybranie snímky katastrálnej mapy a listov vlastníctva z katastra nehnuteľností, zakreslenie stavby a jej objektov do katastrálnej mapy, prerokovanie PDÚK a získanie vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií, skompletizovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia vrátane vydania oznámenia o začatí územného konania stavebným úradom, vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, právoplatnosť územného rozhodnutia.

Inžiniersku činnosť pri 
stavebnom konaní stavby

Prerokovanie projektu pre stavebné povolenie a získanie vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých organizácií, skompletizovanie a podanie žiadostí o stavebné povolenie vrátane vydania oznámenia o začatí stavebného konania stavebným úradom, vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom, právoplatnosť stavebného povolenia.

Inžiniersku činnosť pri realizácii stavby

Stavebný dozor investora, odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, kontrolovanie, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, spoluprácu s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, spoluprácu s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád projektu, dodržiavanie ochrany životného prostredia a iných verejných záujmov v priebehu realizácie stavby, sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a dodávok (atesty, protokoly), kontrolu tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými, spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, poskytovať informácie o všetkých závažných okolnostiach, týkajúcich sa stavby, sledovanie a potvrdzovanie množstva vykonávaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovanie cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy a ich predkladanie k likvidácii investorovi, pravidelný reporting investorovi, riadenie kontrolných dní, zdokumentovanie situácie na stavbe písomnou formou a fotografiami, v spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi objednávateľa a zhotoviteľa stavby priebežne sledovať náklady oproti aktuálnym rozpočtovým nákladom, priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohodnutej forme s objednávateľom, aby tento právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti realizácie stavby, kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií, kompletizácia dokladov pre kolaudáciu, prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti, odovzdávacie a preberacie konanie stavby, kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, kontrolu vypratania staveniska zhotoviteľom.

Inžinierska činnosť pri kolaudácii stavby

Účasť na odovzdávacom a preberacom konaní stavby, resp. jej časti podľa dodávateľského systému stavby, kompletizácia všetkých dokladov odovzdaných jednotlivými dodávateľmi v rámci odovzdávacích a preberacích konaní, zabezpečenie stanovísk a vyjadrení ostatných účastníkov kolaudačného konania (Hasičský a záchranný zbor SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Technická inšpekcia SR, Inšpektorát práce a pod.), spracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho doručenie príslušnému stavebného úradu, v spolupráci so stavebným úradom priebeh kolaudačného konania a vydanie kolaudačného rozhodnutia, právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia.

.

Komplexná poradenská činnosť

Vypracovanie príloh, ako sú napríklad:

• Formulár žiadosti o NFP,

• Opis projektu,

• Finančná analýza,

• Štúdia udržateľnosti,

• Cost benefit,

• Cash flow,...

Kompletizácia samotnej žiadosti potrebnej k hodnotiacemu procesu.

V prípade požiadavky žiadateľa, v zastúpení, predloženie a registrácia žiadosti.

.

Výberové konanieť

Odborná pomoc klientovi pri výbere dodávateľa splniaceho jeho požiadavky a v zmysle platnej legislatívy SR a pravidiel pre obstarávanie stanovených príslušným kontraktačným orgánom.

.

Implementácia

Implementácia projektu:

• profesionálny manažment priebehu realizovania projektu,

• spracovanie zmluvy,

• spracovanie pravidelných monitorovacích správ,

• spracovanie žiadosti o platbu,

• spracovanie žiadosti o schválenie zmien v projekte,

• vypracovanie záverečných správ,

• spolupráca pri kontrolnom audite projektu

.